เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ช่อง 7HD สร้างศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่

กิจกรรม "ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน" บนเนื้อที่ 60 ไร่ ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ช่อง 7HD สนับสนุนปลูกฟื้นฟูป่า จนนี้ผ่านมากว่า 5 ปี ต้นไม้หลากหลายชนิด 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะสัก พะยูง และประดู่ มีบางส่วนยังต้องใช้เวลา เพราะด้วยชนิดพันธุ์ได้และสภาพดินทรายปนหิน ทำให้เติบโตช้า แต่คาดว่าอีก 3 ปี พื้นที่แห่งนี้จะเป็นป่าที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป้าหมายต่อไปคือ ร่วมกับกรมป่าไม้ในการสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่"

นอกจากนี้ ในพื้นที่ 60 ไร่ จะสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยจำลองของดีของเด่น 8 หมู่บ้าน นำมาแบ่งแนวเขตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย และถือเป็นแห่งแรกในพื้นที่

ปัจจุบัน "ศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่" อยู่ระหว่างการจัดสร้างให้สมบูรณ์ กลมกลืนกับพื้นที่ และล่าสุดได้พลังจิตอาสาของเยาวชน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกว่า 40 คน มาร่วมกันพัฒนาผืนป่า 60 ไร่ จัดทำแปลงสาธิตพืชสวนเกษตรอินทรีย์ และการปรับปรุงดิน เชื่อว่าในอนาคต ชุมชน สถาบันการศึกษา จะได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่

ปลายเดือนธันวาคมนี้ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะส่งมอบเปิดให้ใช้ประโยชน์ได้... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care