เช้าข่าว 7 สี

กรมชลฯ เร่งตรวจสอบเขื่อน เตรียมเก็บน้ำฤดูฝน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งให้โครงการชลประทานทั่วประเทศตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน และแหล่งกักเก็บน้ำทุกแห่งให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งสำรวจสิ่งกีดขวางทาง และกำจัดวัชพืชในแม่น้ำสายหลัก คลองต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อให้พร้อมสำหรับการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ ทั้งนี้ คาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 5% และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรในพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานได้ จึงขอให้เกษตรกรวางแผนทำการเกษตรให้เหมาะสมด้วย

สำหรับการเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัย ได้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่เกษตรเสี่ยงน้ำท่วมไว้แล้ว โดยได้วางแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ให้เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาภัย จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆ ประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเน้นย้ำให้มีการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม หรือน้ำล้นตลิ่ง ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง