บรรพชนฅนชาติไทย

บรรพชนฅนชาติไทย

ออกอากาศ : หลังข่าวภาคค่ำ

จดหมายถึงราชันย์

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “จดหมายถึงราชันย์” ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่เพียงพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ แต่ยังได้พลิกชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และแนวทางพัฒนาให้พื้นที่อื่นต่อไป

ออกอากาศ : 21 ก.ค. 2562