พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บรรพชนฅนชาติไทย

บรรพชนฅนชาติไทย

ออกอากาศ : หลังข่าวภาคค่ำ

นครศรีธรรมชาติ

“กระจกหกด้าน” ตอน “นครศรีธรรมชาติ” ชุมชนหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยประชากรร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก จับสัตว์น้ำตามฤดูกาลวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และทรัพยากรล้ำค่าโดยเฉพาะโคลนทะเลบริเวณอ่าวอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนานาชนิด

ออกอากาศ : 26 เม.ย. 2562