พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บรรพชนฅนชาติไทย

บรรพชนฅนชาติไทย

ออกอากาศ : หลังข่าวภาคค่ำ

แปรรูปถั่วเหลือง

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แปรรูปถั่วเหลือง” ถั่วเหลืองปลูกมานานกว่าพันปี ถิ่นกำเนิดในประเทศจีน แพร่หลายไปทั่วโลก คุณค่าอาหารสูงแปรรูปได้มากมาย เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด

ออกอากาศ : 28 เม.ย. 2562

รายการอื่นๆ