กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น.

เที่ยวคลอง (ท่อง) โคน

“กระจกหกด้าน” ตอน “เที่ยวคลอง(ท่อง)โคน” พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง เคยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการรุกล้ำพื้นที่ ปัจจุบันชาวบ้านรณรงค์ปลูกป่าชายเลนให้กลับมาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด รวมทั้งอนุรักษ์การทำมาหากินพื้นบ้านอย่างกะเตงและกระดานเก็บหอยได้

ออกอากาศ : 1 ต.ค. 2563