โรงเรียนวิถีพุทธ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โรงเรียนวิถีพุทธ” โรงเรียนหลายแห่งจัดการศึกษาทางธรรมะให้กับเด็กควบคู่ไปกับการเรียนทางศิลปวิทยา นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ มีจุดหมายให้เด็กเป็นคนเก่ง และคนดี

ออกอากาศวันที่ 26 ม.ค. 2557 เวลา 08:10 น.