พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชุมชนกุฎีจีน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ชุมชนกุฎีจีน” ชุมชนเก่าแก่ของพระนคร นอกจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เป็นย่านชุมชน ๓ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ และมุสลิม นอกจากความแตกต่างในการดำเนินชีวิต ยังรวมไว้ซึ่ง ศาสนสถานของทั้ง ๓ ศาสนา ส่วนสำคัญในการหล่อหลอมความคิด
ของเด็ก และเยาวชน ให้มีความต่าง และความเหมือนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข


ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2557 เวลา 08:10 น.