ข่าวรายการ

๓ ชนสุดแคว้นแดนสยาม

๓ ชนสุดแคว้นแดนสยาม

“กระจกหกด้าน” ตอน “๓ ชนสุดแคว้นแดนสยาม” ลักษณะทางสังคมแบบพหุชาติพันธุ์ของยุคโลกาภิวัฒน์ต้องเผชิญกับการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้ของดีมีอยู่ศูนย์หาย แต่กลุ่มม้ง ไทใหญ่ และอาข่า ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ได้อย่างเข้มแข็ง พบเห็นได้แม้ในปัจจุบัน

ข่าวอื่นในหมวด