ข่าวรายการ

ศูนย์ สอวน. ภาคกลาง

ศูนย์ สอวน. ภาคกลาง

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. ภาคกลาง” สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศร่วมกันจัดตั้งศูนย์สอวน. จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการบริหารจัดการอบรมในสาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ