ข่าวรายการ

ไทพวน

ไทพวน

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไทพวน” ประเพณีบวชช้างของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว ยึดโยงอดีตของผู้คนที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมร่วมกัน เกิด อัตลักษณ์ ความสมัครสมานสามัคคีปลูกฝังความดีงามของสังคมให้ดำรงคงอยู่สืบไป