ข่าวรายการ

ยุคประชาธิปไตย

ยุคประชาธิปไตย

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ยุคประชาธิปไตย” กว่า 8 ทศวรรษของยุคประชาธิปไตย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้ง หากประวัติศาสตร์อันยาวนานบันทึกว่า ศาสนาและพระมหากษัตริย์ คือสถาบันยึดเหนี่ยวค้ำจุนเชื่อมประสานผู้คนพลเมืองให้ดำรงความเป็นชาติสงบสุขร่มเย็น ไทยจึงดำรงเอกราชและความมั่นคงสืบมา