กติกาการเข้าร่วมโหวต

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตผ่าน https://www.ch7.com/newstars/vote ทั้งนี้จะต้องทำการลงทะเบียน ด้วยเบอร์โทรศัพท์และ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ พร้อมกรอกชื่อ ชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ หลังจากนั้นจึงจะสามารถทำการโหวตผู้เข้าประกวดได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดกิจกรรม

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ระยะเวลาการเล่น

กำหนดวันจับรางวัล 1 ครั้ง ดังนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หรือวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 กำหนดจับรางวัลวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ของรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่1

รางวัลที่ 1

BOX SET 20 รางวัล รางวัลละ 930 บาท รวมมูลค่า 18,600 บาท

(ประกอบด้วย เสื้อยืด , ถุงผ้า , สมุดไดอารี่ , หมอนผ้าห่ม , ตุ๊กตาหมี)

รางวัลที่2

รางวัลที่ 2

สมุดไดอารี่ 35 รางวัล รางวัลละ 90 บาท รวมมูลค่า 3,150 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 55 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,750 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1

No. ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 เบญญาภา ครีรัตนจารุ 0839042xxx
2 ภัทรมน แก่นเฟื่อง 0922937xxx
3 ธรรมิกา สกุลจิตจินดา 0863750xxx
4 ณัฐกฤต เกิดกูลกิตติ์ 0979292xxx
5 สิริกร ศรีเรือง 0966344xxx
6 อภิชญา วันนา 0882665xxx
7 จิดาภา สมภพโภคาเศรษฐ์ 0800908xxx
8 ชุติมา จงไพบูลย์พัฒนะ 0851632xxx
9 Bibi Booboo 0918491xxx
10 โสภณวิชญ์ เลิศรัตนพันธ์กุล 0816915xxx
11 ประทิน ขันธสังข์ 0950801xxx
12 มัลลิกา ส่องศิริ 0815515xxx
13 พลอยไพริน แสนดี 0927407xxx
14 ศศิกานต์ กาญจนวิกัติ 0892227xxx
15 เกวลิน ศยามล 0829659xxx
16 ฉัตรีญา ศุภกิจพัฒนา 0800714xxx
17 มุฑิตา เหล่าอำนาจ 0803784xxx
18 เทวิกา สุนทรเสนาะ 0918482xxx
19 ขวัญชัย มีมาก 0958509xxx
20 อำมร ไพโรจน์ 0872734xxx

รางวัลที่ 2

No. ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 กฤติยา ไตรศรีสุริยเดช 0964921xxx
2 ปิยะวรรณ พรพาอภิรมย์ 0989079xxx
3 เกียรติศักดิ์ สังข์ทอง 0821437xxx
4 กฤตนัน ขุนทอง 0833921xxx
5 นรา หรัญรัตน์ 0809045xxx
6 ลัดดา เทพพิทักษ์ศักดิ์ 0898892xxx
7 เพชราวรรณ หีดจันทร์ 0980467xxx
8 มยุรี พุทธสัย 0850196xxx
9 พรพิชิต พูลศิริ 0832347xxx
10 ณัฐชยา ลิ้มวรพิทักษ์ 0894551xxx
11 ณัฐวุฒิ นาคผจญ 0859559xxx
12 สง่า ผาระนัด 0819135xxx
13 อธิกา พรรณา 0818152xxx
14 ชัยธวัช ไหมทอง 0847943xxx
15 อัษฎาวัทน์ พูลทรัพย์ 0621599xxx
16 สุพร แก้วกระจ่าง 0863581xxx
17 ณัฐมน ศรีโดน 0622423xxx
18 นภาพร ภาพันธ์ 0909262xxx
19 อาริยา แสงศรีจันทร์ 0923934xxx
20 ศาตนันทน์ มงคลทิพย์ 0643122xxx
21 พนิดา โพธิบาย 0841317xxx
22 ธิดารัตน์ อารมสุก 0944321xxx
23 นนทพัทธ์ ศิริวัฒนาทร 0984138xxx
24 จินดารัตน์ จตุเทน 0886052xxx
25 รัชนี พุทธเคน 0850079xxx
26 สุภาภรณ์ พุทธสุวรรณ 0969012xxx
27 ศรินทิพย์ คงกัน 0897333xxx
28 วีรกานต์ เกษมวราภรณ์ 0626063xxx
29 ฐิติมา สหธารา 0986586xxx
30 ศิวพร เล็กอุดากร 0649782xxx
31 สุกฤตา สุขโต 0944972xxx
32 ศุภกร โสนอ่อน 0863541xxx
33 สุรวิทย์ กังวลกิจ 0876134xxx
34 เปมิกา เทพวรชัย 0906463xxx
35 ทิวัฒน์ ลีฬาศักดิ์ 0804345xxx