วัน-เดือน-ปีคำเขียนคำอ่านคำแปล
31-10-2563 อสสฺสตํ วิปฺปริณามธมฺมํ อะสัสสะตัง วิปปะริณามะธัมมัง ชีวิตมีความแปรผัน ไม่แน่นอน
30-10-2563 นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ นาถัง ละภะติ ทุลละภัง ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว ชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก
29-10-2563 อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา อัตตานัง ทะมะยันติ ปัณฑิตา บัณฑิต ย่อมฝึกตน
28-10-2563 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
27-10-2563 สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ สะกิญจะนัง วิหันญะมานัง ผู้มีความกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่
26-10-2563 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข
25-10-2563 สพฺเพสํ สหิโต โหติ สัพเพสัง สะหิโต โหติ คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง
24-10-2563 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้
23-10-2563 ททมาโน ปิโย โหติ ทะทะมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
22-10-2563 อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย ดีกว่า
21-10-2563 กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย กตัญจะ สุกะตัง เสยโย มาทำความดีกันดีกว่า
20-10-2563 กมฺมุนา โหติ พราหฺมโณ กัมมุนา โหติ พราหมะโณ คนดี ดีเพราะการกระทำ
19-10-2563 น ปเร วจนา มุนิ นะ ปะเร วะจะนา มุนิ คนมิได้เป็นคนดี เพราะคำคน
18-10-2563 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาธุ ปาเปนะ ทุกกะรัง กรรมดี คนชั่วทำยาก
17-10-2563 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาธุนา สาธุ กรรมดี คนดีทำง่าย
16-10-2563 ปาปการี จ ปาปกํ ปาปะการี จะ ปาปะกัง ทำชั่ว ได้ชั่ว
15-10-2563 กลฺยาณการี กลฺยาณํ กันละยานะการี กันละยานัง ทำดี ได้ดี
14-10-2563 สนฺโต สคฺคปรายนา สันโต สักคะปะรายะนา คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า
13-10-2563 ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว ยาตานุยายี จะ ภะวาหิ มานะวะ จงเดินตามที่พ่อดำเนินไปแล้ว
12-10-2563 ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ ปุญญัง สุขัง ชีวิตะสังขะยัมหิ ถึงคราวสิ้นชีพ บุญก็ช่วยให้เป็นสุขได้
11-10-2563 ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นะ ภาเย เมื่อตั้งอยู่ในธรรม ไม่ต้องกลัวปรโลก
10-10-2563 ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์
9-10-2563 กมฺมุนา วตฺตตี โลโก กัมมุนา วัตตะตี โลโก สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม
8-10-2563 น กมฺมุนา กิญจน โมฆมตฺถิ นะ กัมมุนา กิญจะนะ โมฆะมัดถิ กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่เห็นผล ไม่มี
7-10-2563 ปาปสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ ปาปัดสะ นะ มัดตัง อาคะมิดสะติ อย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อย แล้วจะไม่มีผลมาถึงตัว
6-10-2563 นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต นัตถิ ปาปัง อะกุบพะโต บาป ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ
5-10-2563 กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ กุสะโล จะ ชะหาติ ปาปะกัง คนฉลาด ย่อมละบาป
4-10-2563 อิสฺสาภิภูโต ปจฺฉา ตปฺปติ อิดสาภิภูโต ปัดฉา ตับปะติ ผู้ถูกความริษยาครอบงำ ย่อมร้อนใจในภายหลัง
3-10-2563 วินาสกาเล วิปริตพุทฺธิ วินาสะกาเล วิปะริตะพุทธิ เมื่อถึงคราววินาศ ปัญญาย่อมวิปลาสไป
2-10-2563 วิวโร ชายเต มหา วิวะโร ชายะเต มหา เมื่อไม่มีปัญญา ความวิบัติก็เกิดได้มาก
1-10-2563 ยทูนกํ สนฺติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ ยะทูนะกัง สันติ ยัง ปูรัง สันตะเมวะ ตัง สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ