ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024

รายละเอียดระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนคัพ 2024

1. ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า

“ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024”

2. การรับสมัคร

กำหนด เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2567 ดาวน์โหลดใบสมัคร และ สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ www.ch7.com และส่งใบสมัคร (ตัวจริง) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ แผนกธุรการผลิตรายการ ฝ่ายผลิตรายการ (อาคาร 2) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2495 7777 ต่อ 561,528

การประชุมทีม ผู้จัดการทีมสถานศึกษาต่างๆที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้แทน เข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกำหนดให้ทราบต่อไป โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนนั้นได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯเป็นที่ชัดเจนแล้ว และ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางช่อง 7HD และระเบียบการแข่งขันนี้ฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้

3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

 • 3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 12 คน และไม่เกิน 15 คน
 • 3.2 ในวันที่แข่งขันให้ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 15 คน และไม่น้อยกว่า 6 คน
 • 3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 8 คน และ ไม่ต่ำกว่า 4 คนประกอบด้วย ผู้จัดการทีม, ผู้ช่วยผู้จัดการทีม, ผู้ควบคุมทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ เจ้าหน้าที่ทีม

4. คุณสมบัติของนักกีฬา

  ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • 4.1 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ตั้งแต่ มิถุนายน 2566
 • 4.2 ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2552)
 • 4.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย หรือเรียนอยู่ในโรงเรียนประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง(Passport) หรือหนังสือที่ทางราชการออกไห้(ใบแทน)
 • 4.4 นักกีฬาที่สมัครแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาในภาคปกติ
 • 4.5 นักกีฬา 1 คน สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากมีรายชื่อซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนท์ โดยจะอ้างว่ามีผู้นำชื่อตนเองไปเข้าสมัครแข่งขันโดยตนเองไม่ทราบไม่ได้

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน

 • 5.1 ใบสมัครเข้าการแข่งขันของนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมสมัครการแข่งขันจะต้องมีเอกสารรับรองการศึกษาที่ออกจากทางสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเอกสารต้องลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการแทน หรือ อาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ลงนามเท่านั้น
 • 5.2 รูปถ่ายนักกีฬา ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว บนพื้นขาว หรือ พื้นฟ้า โดยนักกีฬาต้องสวมชุดนักเรียน ของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่รับรูปที่ใส่ชุดพละ, ชุดรด. , ชุดทั่วไป หรือ ถ่ายเอกสาร *รูปสแกนสี ต้องมีตราโรงเรียนประทับทุกรูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 • 5.3 รูปถ่ายเจ้าหน้าทขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว ต้องใส่ชุดสุภาพไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 • 5.4 สำเนาบัตรประชาชน ที่เห็นใบหน้าชัดเจน
 • 5.5 ใบรับรองสถานศึกษา (ปพ.7) ต้องติดรูปถ่ายชุดนักเรียน มีประทับตราสถานศึกษา และผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองเท่านั้น*รูปสแกนสี ต้องมีตราโรงเรียนประทับ ถ้ามีการเขียนขึ้นเองจะถือว่าปลอมแปลงเอกสารราชการ มีระวางโทษตามกฎหมายและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้
 • 5.6 เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขัน รวมถึงยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตาม พรบ.พ.ศ.2562 หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบไม่ถูกต้อง จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ จะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น เปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทั่วประเทศ จำกัดจำนวน 256 ทีม (รวมทีมวาง 16 ทีม) โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่นๆขึ้นมาแทน การสมัครฯ สามารถส่งหลักฐานทั้งหมดได้ทางจดหมายอิเลคโทนิคส์เท่านั้น และการสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อเอกสารที่ส่งมาครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบลำดับที่สมัครจะถูกเลื่อนออกไป ทีมที่สมัครและส่งเอกสารหลักฐานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

7. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

 • 7.1 รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีมสุดท้าย แข่งขันระหว่างวันที่ 13-29 ตุลาคม 2567 รอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน และรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567
 • 7.2 ทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (แพ้ตกรอบ) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • 7.3 การจัดการแข่งขัน จัดให้มีทีมวางที่เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายปีที่ผ่านมา (ปี 2566) คือ กันทรารมณ์, อบจ.ชัยนาท, ท่าข้ามพิทยาคม, อิสลามวิทยาลัยฯ, หมอนทองวิทยา, สารวิทยา, อสช.ศรีราชา,ปทุมคงคา, เทพศิรินทร์, กีฬา จ.ขอนแก่น, พิชญบัณฑิต, กีฬา จ.นครสวรรค์, กีฬาเทศบาลนครนครปฐม, สวนกุหลาบวิทยาลัย, ราชวินิตบางแก้ว และ ราชสีมาวิทยาลัย โดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่ รอบสามเป็นต้นไป
 • 7.4 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องวางเงินค่าประกันทีมๆละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์ไม่มาแข่งขัน และความสะดวกในการรับโอนเงินประกันทีมคืน โปรดระบุชื่อบัญชี ของผู้รับเงินประกันคืน 1 ท่าน พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และแนบสำเนาบัตรประชาชน
 • *** ชื่อผู้รับเงินประกันคืนต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้โอน และกรณี ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับเงินประกันคืนอยู่สาขาต่างจังหวัด ทางช่อง 7HD จะขอหักค่าธรรมเนียมการโอนออกจากเงินค่าประกันทีม โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน

8. กติกาการแข่งขัน

 • 8.1 การแข่งขัน รอบแรก ถึง รอบสี่ (64 ทีม) แข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
 • 8.2 การแข่งขันรอบห้า (32 ทีม) ถึง รอบชิงชนะเลิศ แข่งครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน10 นาที
 • 8.3 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำหน้า)
 • 8.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงแข่งขันภายใน 5 นาที ในการแข่งขัน รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2:0
 • 8.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสีเสื้อ สำรองหรือใส่เสื้อที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ เสื้อผู้เล่นหมายเลข 2-14 และเสื้อผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่านั้น
 • 8.6 นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วย ก่อนทำการลงแข่งขัน

9. สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

 • 9.1 ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50-55 เมตร และ ยาว 70-75 เมตร
  • - รอบแรก ถึง รอบ 16 ทีม ใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 ธัญบุรี
  • - รอบ 8 ทีม , รองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใช้สนามศุภชลาศัย หรือสนามที่คณะกรรมการ จัดการแข่งขันฯ กำหนด
 • 9.2 ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐานเบอร์ 5
 • 9.3 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ซึ่งทีมต้องเตรียมพร้อมมาเอง (ดูในภาคผนวก)
 • 9.4 นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภัย (กว้าง 4-5 นิ้ว ยาว 5-6 นิ้ว) ลงทำการแข่งขัน (ดูในภาคผนวก) *ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก, ตัด, ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขัน
 • 9.5 นักกีฬาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่ม หรือ รองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาดหากมีการตรวจพบจะถูกปรับเป็นแพ้ทันที
 • 9.6 ถุงเท้าห้ามตัดข้อใส่ลงทำการแข่งขัน และกางเกงรัดกล้ามเนื้อที่ใส่ไว้ด้านในต้องใส่สีเดียวกับกางเกงตัวนอก หากตรวจพบจะต้องออกมาเปลี่ยนทันที
 • 9.7 อนุญาตให้ใช้โลโก้การแข่งขันบนเสื้อแข่ง ตั้งแต่รอบแรก ถึง รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ และ ไม่อนุญาตให้มีโลโก้สินค้าเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์ หรือ สิ่งเสพติด บนชุดแข่งขันไม่ว่ากรณีใคๆทั้งสิ้น ยกเว้น ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศจะต้อง สกรีนโลโก้การแข่งขันที่บริเวณอาร์มแขนเสื้อ ด้านขวาของเสื้อนักกีฬาทุกคน รวมถึงเสื้อเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน
 • หมายเหตุ หากสนามแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำการแข่งขันได้ ทางผู้จัดฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา ให้เลื่อนการแข่งขันไปแข่งขันในวันถัดไป ตามความเหมาะสม ทีมไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้

10. การดำเนินการแข่งขัน

 • 10.1 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นได้ 5 คนจากผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขันและจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาต โดยเปลี่ยนได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้นสำหรับการเปลี่ยนตัวในระหว่างพักครึ่งไม่นำมานับรวม
 • 10.2 กรณีการหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปให้ปฏิบัติ ดังนี้
  • - ในกรณีที่เสมอกันให้ยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ ทีมละ 3 คน เพื่อหาผู้ชนะ และในกรณีที่เสมอกัน ให้หาผู้ชนะโดยการเตะเพิ่มอีกฝ่ายละ 1 คน จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ
 • 10.3 ในระหว่างการแข่งขันผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฏิบัติดังนี้
  • - แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ใส่ถุงเท้าเหนือข้อเท้า ใส่รองเท้าหุ้มส้นและห้ามออกนอกเขตเทคนิค (ดูในภาคผนวก)
  • - ถ้าโดนเตือนเกิน 2 ครั้งหรือถูกใบแดงจะต้องขึ้นไปอยู่บนอัฒจันทร์และห้ามทำหน้าที่นัดต่อไป 1 นัดทันที
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรือไม่ได้แจ้งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ห้ามเข้ามานั่งในที่นั่งสำรองโดยเด็ดขาด
  • - หากโรงเรียนใดมีการทำลายทรัพย์สินภายในสถานที่จัดการแข่งขัน ให้ปรับเงิน 5,000 บาทและชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ประเมิน แก่เจ้าของสถานที่เกิดเหตุ และการพิจารณาลงโทษ จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
  • - ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดหากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบการแข่งขันฯและความเหมาะสมต่อไป
 • 10.4 ทีมที่มีลงการแข่งขัน จะต้องเตรียมผู้เล่นพร้อมรายงานตัวต่อผู้ตัดสิน ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงกรณีทีมใดไม่ให้ความร่วมมือ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2:0 และ หากมีปัญหาในการแข่งขันให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาลงโทษทีมที่กระทำผิดและจะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้

11. การรักษามารยาท

 • 11.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
  • - ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
  • - ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
  • - ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่
  • - นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกา หรือทำร้ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสินได้ลงโทษในขณะแข่งขันแล้ว หรือมิได้ลงโทษเว้นแต่คณะกรรมการคำประท้วงมารยาทและวินัยมีหลักฐานชัดเจนจากการกระทำผิดนั้น จะพิจารณาลงโทษย้อนหลังให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 ครั้งทันที หรือมากกว่านั้น ตามความผิดที่กระทำ ตามบทลงโทษเพื่อมิให้ เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
 • 11.2 ในกรณีที่นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง-ใบแดง จะไม่มีการยกเลิกจนถึงนัดชิงชนะเลิศ ยกเว้นกรณีทะเลาะวิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษ ห้ามลงทำการแข่งขันและห้ามเพิ่มผู้เล่นอีก
 • 11.3 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือ ผิดตามระเบียบฯนี้ ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2:0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
 • 11.4 ผู้ฝึกสอนนักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่คนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ ประท้วงการตัดสิน ไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) ด่าทอ เสียดสี ผู้ตัดสิน ทั้งในและนอกสนาม หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้ำ หรือ ขว้างปาขวดน้ำ หรืออื่นๆ วิพากษ์ วิจารณ์ในทางที่ส่งผลเสียต่อการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯสามารถลงโทษได้ทันที
 • 11.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ย ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม และสถานศึกษานั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้นและในครั้งต่อๆไป
 • 11.6 กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง ห้ามจุพลุไฟ ประทัด หรือ สิ่งใกล้เคียง และการลงไปในสนามแข่งขัน หรือ ขว้างปาสิ่งของต่างๆลงไปในสนาม หรือ บริเวณแข่งขัน คัดค้านการตัดสินและเชียร์ในลักษณะยั่วยุนักกีฬา ทีมและกองเชียร์คู่แข่ง จะถูกลงโทษทันที โดยทางสถานศึกษาจะอ้างว่า ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือไม่รับผิดชอบไม่ได้
 • 11.7 ห้ามผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีม ลงไปในสนามแข่งขันในขณะที่ทำการแข่งขัน หรือ ออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของ ผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน แสดงกริยาก้าวร้าวข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บ) จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันที และถูกลงโทษต่อไป
 • 11.8 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดแข่งขันฯ ประชุม หรือ ไม่จัดให้มีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ในวันที่มีถ่ายทอดสด หรือละเว้นไม่แจ้งยอดจำนวนกองเชียร์ เพื่อวางมาตรการในการป้องกันการชมและเชียร์ ตามที่ทางคณะกรรมการคำประท้วงมารยาทและวินัย กำหนด และต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี ไม่มียกเว้น
 • 11.9 สถานศึกษาใดจงใจนำนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาอื่นหรือสถานศึกษาในเครือมาลงเล่นให้สถานศึกษาของตนเองจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฯตลอดไป และหากโรงเรียน หรือสถานศึกษาใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯนี้ได้ ให้พิจารณาการเข้าร่วมในครั้งต่อไป
 • บทลงโทษ

  หากมีปัญหาอื่นใดในการแข่งขันที่มิได้ระบุอยู่ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคำประท้วง มารยาทและวินัยเป็นผู้พิจารณา ทั้งเรื่องการแข่งขัน การลงโทษ และการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือเป็นสิ้นสุด จะเรียกร้องหรืออุทรณ์ใดๆ มิได้

12. การประท้วง

 • ทีมที่จะยื่นประท้วงต้องปฏิบัติดังนี้

  • ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพร้อมหลักฐานเอกสารและวางเงินประกันการประท้วง จำนวน 2,000 บาทหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและคณะกรรมการรับคำประท้วง มารยาทและวินัยจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันครั้งต่อไปจะเริ่มแข่งขัน สำหรับเงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล
 • หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด จะอุทรณ์ ฟ้องร้องหรือเรียกร้องใดๆ มิได้

13. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง มารยาทและวินัย

  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงมารยาทและวินัย ประกอบด้วย

 • - ผู้แทน ช่อง 7HD (อย่างน้อย 2 ท่าน)
 • - คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
 • - ผู้แทนกรมพลศึกษา
 • - ผู้แทนผู้ตัดสิน

14. รางวัลการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา 150,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท
ทีมตกรอบรองชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษา ทีมละ 30,000 บาท
ดาวซัลโว (ผู้ทำประตูสูงสุด) ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท
กฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

โปรแกรมการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะดำเนินการแข่งขัน (เป็นสิทธิ์ของทาง ช่อง 7HD)

ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2024 ช่อง 7HD ร่วมกับ กรมพลศึกษา ดำเนินจัดการแข่งขัน

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD เป็นลิขสิทธิ์ของ ช่อง 7HD

ภาคผนวก

ขนาดของสนับแข้งที่ใช้ได้

Figure 1-2 ขนาด 5.5-6 นิ้ว

ขนาดของสนับแข้งที่ไม่ใช้ได้

การแต่งกายของผู้ฝึกสอนที่ลงสนามได้

การแต่งกายของผู้ฝึกสอนที่ไม่ให้ลงสนาม