ประกาศแล้ว ระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง-ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสส.

No Video!!