สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวันแรก

This content has expired.