กรมควบคุมโรค แจง “เชื้อไวรัส parabola” ไม่มีอยู่ในสารบบทางการแพทย์

No Video!!