สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม หลากลาย หลายชีวิต

This content has expired.