สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ ในงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

This content has expired.