สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของมหาวิทยาลัยดันดี เมืองดันดี แคว้นสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

This content has expired.