แจ้งขอใช้สิทธิ์ในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะขอให้ดําเนินการตามสิทธิ์

คุณสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลโดยเลือกประเภทของปัญหาและกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏด้านล่าง


คุณสามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้จากการใช้บริการต่าง ๆ จากบริษัท โดยสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย คำสั่งศาล รวมถึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น


คุณสามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่เคยให้ไว้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น การใช้สิทธิ์นั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย


คุณสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อไหร่ก็ได้ หากข้อมูลดังกล่าวทำขึ้นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม


คุณสามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอให้บริษัทลบ หรือ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยที่บริษัทกำหนด


คุณสามารถขอใช้สิทธิ์ให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำขอ/อยู่ระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


คุณสามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่เคยให้ไว้กับบริษัท การใช้สิทธิ์นั้นต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น