วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:56 น.

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมความงดงามของโบราณราชประเพณี ที่พระมหากษัตริย์ทรงครองราชสมบัติโดยสมบูรณ์

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาให้ประชาชน ได้ร่วมชื่นชมความงดงามของโบราณราชประเพณี ที่พระมหากษัตริย์ทรงครองราชสิริสมบัติโดยสมบูรณ์