วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:04 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ยาตราริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากเกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปตามเส้นทางถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าพระอุโบสถ เมื่อพระราชาคณะ และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบ ในการนี้ ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้น พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถวายอดิเรก จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ พระเทพวีราภรณ์ ถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองคำ จำลอง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 1 ทรงบูรณะขึ้นใหม่ในช่วงการสร้างราชธานี มีพระประธานในพระอุโบสถ คือ "พระพุทธเทวปฏิมากร" พระพุทธรูปโบราณ ปางสมาธิ มีพุทธลักษณะอันงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงถือว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินด้วยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปตามถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท