Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ผู้ร่วมสนุกยินยอมและยินดีให้แอปพลิเคชันนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้เพื่อนำมาวิเคราะห์พัฒนาระบบฯ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลของบริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน รหัสประจำตัวบัตรประชาชน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นสิทธิ์ในการร่วมเล่นกิจกรรมและเป็นข้อมูลในการติดต่อรับของรางวัล
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ลงทะเบียน (Guess mode) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรมฯ เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องจับกลุ่มลูกแก้วที่มีสีเดียวกันตั้งแต่ 3 ลูกขึ้นไป แนะนำให้จับกลุ่มลูกแก้วได้จำนวนมากที่สุดในแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มคะแนนสะสม
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ความสามารถเล่นให้ผ่านภารกิจเพื่อปลดล็อกด่านถัดไป
 7. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเล่นซ้ำได้ในแต่ละด่านได้ โดยระบบจะเก็บคะแนนที่ได้สูงสุดในแต่ละด่าน
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้กล้องสแกน QR code เพื่อแลก Coins สำหรับซื้อไอเทมพิเศษ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. สแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ในช่วงละคร
  2. สแกน QR Code ที่ปรากฏบนช่องทาง Social ต่างๆของทางสถานีฯ (กรณีผู้เล่น สแกน QR Code แต่ยังไม่มีแอปฯ เมื่อสแกนแล้วจะปรากฏหน้าดาวน์โหลดแอปฯ หากมีแอปฯ อยู่แล้วสามารถสแกนผ่านแอปฯเพื่อรับ coins)
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับชม Interstitial Ads เป็นเวลา 15 วินาที เพื่อได้รับ Coins
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้คะแนนสะสมสูงสุด รวดเร็วที่สุด และปฏิบัติตามกติกา จะเป็นผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
  1. สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 5,200 บาท) สำหรับผู้ที่สะสมคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรก
  2. ของที่ระลึกพิเศษ (เสื้อยืด) จากละครเรื่อง พ่อมดเจ้าเสน่ห์ จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 250 บาท) สำหรับผู้ที่สะสมคะแนนได้สูงสุด เป็นลำดับที่ 11-20
 11. ผู้ร่วมสนุกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการร่วมกิจกรรม
 12. ช่วงระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 00.00น. – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น.
 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทบีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อรับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อของรับรางวัล
  2. แสดงแอปพลิเคชันที่ร่วมกิจกรรม โดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน ต้องตรงกับผู้ที่มารับรางวัล
 14. การติดต่อรับของรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน (กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับของรางวัลได้เอง จะต้องจะทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท , สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฯ และผู้รับมอบฯ พร้อมรับรองสำเนา และเตรียมเงินค่าภาษีให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่วันที่มารับรางวัล) ที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการ 09.00น. - 17.00น. และจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวม 12%) จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 โดยจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับของรางวัล
 15. ประกาศผลผู้ที่ได้รับของรางวัล ดังนี้
  ผู้ที่มีสะสมคะแนนสูงสุด รวดเร็วที่สุด และปฏิบัติถูกต้องตามกติกา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 00.00น. – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. เป็นผู้ได้รับรางวัล ประกาศรายชื่อ (TV Plate ท้ายละคร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 22.30น.)
  หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับของรางวัลไม่ติดต่อเพื่อรับของรางวัลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ถือเป็นการสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ผู้ได้รับคะแนนในลำดับถัดไป
 16. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 17. กรณีผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลซ้ำได้อีก
 18. พนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด, บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด, บริษัทในเครือฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 19. หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบเน็ตเวิร์กของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือไม่ว่าจากกรณีใดๆ คะแนนที่ผู้ร่วมสนุกได้รับ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 20. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. บริษัท Apple ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ