นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข 9

นางสาววัชรี วรรณศรี

อิสระ

นโยบาย

ชัดเจน เข้าถึงปัญหา กล้าตัดสินใจ

นโยบาย ผลักดันมหานครไทย สู่มหานครโลก เป็นมหานครแห่งเทคโนโลยี มหานครสีเขียว มหานครของนักเดินทาง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา และคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น