นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ

หมายเลข 5

นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ

อิสระ

นโยบาย

Go Togethet ไปด้วยกัน ไปได้ไกล สู่สังคมที่ยั่งยืน

นโยบาย  หลักๆ คือ

- จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์ปัญหาเพื่อนบ้าน (One Stop Service) ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องที่สำนักงานเขต มอบอำนาจให้สำนักงานเขตดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา  / 
-"โรงเรียนใกล้บ้าน" ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
- แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย  สตรีทฟู้ด และต้องการให้รถไฟฟ้าเป็นของประชาชน และรถไฟฟ้าของประชาชน