นายโฆสิต สุวินิจจิต

หมายเลข 24

นายโฆสิต สุวินิจจิต

อิสระ

นโยบาย

"มหานครแห่งความสุข 24 ชั่วโมง"