นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ

หมายเลข 20

นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ

อิสระ

นโยบาย

อิสระ คนธรรมดา มนุษย์เงินเดือน ทำงานกับทุกกลุ่มทุกพรรค ทำงานจริง

นโยบายเร่งด่วน

- ติดตามงานก่อสร้าง ถนน ฟุตปาร
- ภาพรวมคุณภาพอากาศ ฝุ่น

นโยบายหลัก

- กทม.ธนบุรี เป็นจุดหมายปลายทางด้านสถาปัตย์
*สโคป เป็นบ้าน ตึกแถว ตึกสูง
*กทม สนับสนุนแนวทาง งบฯ ที่ครัวเรือนลงเงินปรับที่อยู่อาศัยรับ WFH
ทุกหลังจะได้รับงบเท่ากัน แต่การเข้าโปรแกรม
#DestinationArchitectureBangkokThonขึ้นอยู่กับการตอบรับของลูกค้า
เป้าหมาย : เพิ่มรายได้ครัวเรือนผ่านงบอุดหนุน และรายได้ต่อครั้งจากการเป็นจุดหมายในโปรแกรม

- ธนบุรี เมืองอยู่อาศัย ท่องเที่ยว WFH และ startup
  - สภาพเดิม ฝั่งรนดีอยู่แล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกรีน บ้านพัก ตึกแถว ชุมชน
  - ปรับปรุงการสัญจะทางน้ำให้เป็นจริง ใช้รถรางเบา เพื่อเน้นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : ฝั่งธนทั้งผืนเป็น Eco-friendly, green city for residential, WFH,startup and tourism

- สนับสนุน แนวคิดและงบฯ ให้แต่ละเขต ทั้ง 50 เขต
ร่วมกันค้นหาสถานที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะของเขต ต้องไม่ซ้ำของเก่าที่มีอยู่แล้ว เข้าโปรแกรม #YourDistrictYourCharacteristics วางผังให้ชัดว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัย พาณิชย์ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย : เพิ่มรายได้ งาน ให้คนในเขต และทำทัวร์ครึ่งวันหรือเต็มวัน

- #CodeyCityBangkokThon
  - สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้เหมาะกับการตั้ง software house และ high tech
  - ศึกษาความเป็นไปได้ และโครงการนำร่อง ร่วมทุน บริษัทผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ หรืออื่นๆ
  - ศึกษาความเป็นไปได้และโครงการนำร่อง ไฮเปอร์ลูป
  - ทดลองใช้ coding กับสัญญลักษณ์จราจร ป้าย เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเป็นกิมมิคให้เมือง

- ลดการสูญเสียชีวิต และรัพย์สิน เช่น กรณีคุณหมอ และนักแสดง
#BangkokDeath Down
  - มาตรการให้รถหยุดไฟแดง
  - ใช้รถรางเบา ในถน่นที่มีผู้คนสัญจรระหว่างตึก ถนนคนเดิน ออกแบบรางเบาสไตล์อวกาศเพื่อตลาดท่องเที่ยวด้วย
เป้าหมาย : ลดอุบัติเหตุ ถ้ารางเบาชน จะไม่บาดเจ็บมาก เพราะวิ่งช้า

แนวทางดำเนินงาน:

- สนับสนุนทั้ง 50 เขตให้ทำงานโดยอิสระ รวดเร็ว เป็น operating arm ที่ทรงประสิทธิภาพ
เพื่อเมืองยั่งยืน
- สนับสนุนเขตที่มีแนวคิดพัฒนางาน (business development) ถ้า 50 เขตทำงานได้ดีแล้ว....
- สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน กทม. และธนบุรี #InclusiveManagement
โครงงานขึ้นตรงกับ ผู้ว่า กทม.
-  ประเด็นเฉพาะหน้า เช่น น้ำท่วม ประชุมระดับชาติ ฯลฯ