นายอุเทน ชาติภิญโญ

หมายเลข 17

นายอุเทน ชาติภิญโญ

อิสระ

นโยบาย

กทม. ต้องเป็นเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ด้วย รถต้องไม่ติด ทุจริตต้องหมดไป

นโยบาย 7 ด้าน ได้แก่

- ปรับเพิ่มเปลี่ยนแปลงการศึกษาของเด็กใน กทม.ให้เท่าเทียมผู้มีฐานะ โดยต้องเป็นโรงเรียนแบบอินเตอร์ สอน 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ จากครูเจ้าของภาษา 50 โรงเรียนใน 50 เขต ภายใน 2 ปี
- ปรับวิธีการจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลใหม่ แบบประเทศญี่ปุ่น โดยจะแยกประเภทรถที่มาเก็บตามชนิดขยะ
- ปรับห้องสุขาใหม่ให้สะอาดถูกหลักอนามัย น่าใช้ ทั้งของเอกชนและสาธารณะ
- ปรับเพิ่ม เปลี่ยนกล้องวงจรปิด จากนี้ไปกล้องของ กทม. ต้องเห็นหน้าเห็นตา ต้องรู้คนโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
- แก้ปัญหาน้ำระบายช้า น้ำท่วมขัง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตก ด้วยการปรับเพิ่มช่องรับน้ำ เป็นแนวนอน ระนาบกับพื้นถนนจากที่ส่วนใหญ่ จะเป็นแนวตั้งกับถนนและมีขนาดเล็ก
- แก้ปัญหาจราจร ที่ติดนานมาก และมักเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการปิดจุดกลับรถบนเกาะกลางถนน และห้ามเลี้ยวขวาในถนนส่วนใหญ่ เว้นจุดที่จำเป็นจริงๆ และต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ทุกแยก จัดการเวลาและจุดจอดรถใหม่ให้สอดคล้องกับการค้าขายและปริมาณรถยนต์
-ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ โดยข้าราชการของ กทม. ต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินด้วย