สปส. เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบ ม.40 ผ่าน Mobile Banking (บริการชำระบิลข้ามธนาคาร) ด้วยการสแกน QR Code จาก www.sso.go.th

View icon 121
วันที่ 25 มิ.ย. 2567
แชร์

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านงานบริการผู้ประกันตนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดรูปธรรม สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยขณะนี้ “ได้เปิดระบบให้บริการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบ e-Self Service จาก www.sso.go.th และชำระเงินสมทบทันทีด้วยการสแกน QR Code (Cross Bank Bill Payment) บริการชำระบิลข้ามธนาคาร) ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ ที่รองรับการชำระบิลข้ามธนาคาร ซึ่งผู้ประกันตนสามารถรับชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน และงวดเดือนล่วงหน้าได้ 12 งวดจากเดิมที่ชำระเงินสมทบได้เฉพาะงวดเดือนปัจจุบันเพียงงวดเดียวเท่านั้น” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้สามารถใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา อย่างคล่องแคล่ว และรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวเชิญชวนแรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ พร้อมรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ถึง 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง


667959c1cb0350.47748464.png

667959a83be224.32464514.png