ไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการเป็นเจ้าภาพ การประชุมเอเปคในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารเพื่อผลักดัน “แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030”

View icon 155
วันที่ 19 ก.ย. 2565
แชร์

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 (The Seventh APEC Virtual Food Security Ministerial Meeting) ร่วมกับสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก ความปลอดภัยอาหาร การค้าระหว่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกัน  

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ยังได้เจ้าภาพจัดประชุมระดับคณะทำงาน รวม 7 ครั้ง เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ อาทิ การรายงานความคืบหน้าของนโนบายความมั่นคงอาหาร การรายงานความคืบหน้าการดำเนินด้านมหาสมุทรและการประมงเพื่อความยั่งยืน การแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในแผนงานความมั่นคงอาหาร การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประชุมหารือร่วมนโยบายความมั่นคงอาหาร วิชาการด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และด้านมหาสมุทรและการประมง ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของประเทศเขตเศรษฐกิจ ตลอดปี 2565

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  มีประเด็นหลักคือ การรับรองปฏิญญาร่วม “แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030” ซึ่งนับเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในการจัดประชุมครั้งนี้ สู่เป้าหมายเพื่อให้ภูมิภาคเอเปค มีระบบอาหารที่เปิดกว้าง เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิผล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และสุดท้ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของการเป็นเจ้าภาพของไทยที่ว่า OPEN CONNECT BALANCE เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยง สู่สมดุล

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565  ไทยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด - 19 และพร้อมผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนโยบายความมั่นคงด้านอาหาร ในฐานะครัวไทยสู่ครัวโลก โดย สหรัฐอเมริกา จะรับไม้ต่อจากประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปี ค.ศ. 2023


6327f9fa443277.36641555.jpg

6327fa22265970.74528123.jpg

6327fa22478278.59562008.jpg

6327fa227a45a3.69039490.jpg