PEA รื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนโพธิ์กลาง มุ่งพัฒนาเมืองโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

View icon 114
วันที่ 29 ส.ค. 2565
แชร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนโพธิ์กลาง จากห้าแยกหัวรถไฟ ถึงถนนราชดำเนิน รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จำนวนเสาที่รื้อถอนทั้งสิ้น 65 ต้น ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ซึ่ง PEA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในพื้นที่ดำเนินการ  4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ วงเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นเมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา PEA นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน พร้อมทั้งได้จ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ฯ เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อจะพัฒนาให้เมืองโคราชมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


630c6a09ec53a0.83124244.jpeg

630c6a0a21f873.96101882.jpeg

630c6a0a4c1338.28722810.jpeg

630c6a0a721f53.42773229.jpeg