ระบบขนส่งในอยุธยาขาดความเชื่อมต่อ

View icon 90
วันที่ 6 ก.ค. 2565
แชร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยอดนิยม ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประมาณ 5 ล้าน 3 แสนคน ปี 2561 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านกว่าคน ยังไม่รวมประชากรที่อาศัยในจังหวัดอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

ถึงมีคนเดินทางหนาแน่น แต่ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขาดความเชื่อมต่อ ไม่มีสถานีขนส่ง รถโดยสารจอดริมถนน ไม่มีป้ายบอกเส้นทางและเวลาเดินรถ นักท่องเที่ยวต้องเสียเงินเหมารถ ซึ่งค่าโดยสารไม่มีราคากลางชัดเจน ส่วนคนในท้องถิ่น อย่างนักเรียน นักศึกษา คนที่มีรายได้น้อย ก็เดินทางลำบาก

สันติ จียะพันธ์  เจ้าหน้าที่สภาองค์กรของผู้บริโภค จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า " อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย แต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบในการรองรับเรื่องขนส่งสาธารณะไม่เหมาะกับเมืองท่องเที่ยว หนึ่งไม่มีสถานีขนส่งที่จะเป็นจุดรวมรถโดยสารสาธารณะต่างๆ สภาพจอดรถก็กระจัดกระจาย  ในอนาคตมันจะมีรถไฟความเร็วสูง หมายความว่าระบบขนส่งมันจะต้องไปเชื่อมกับโครงสร้างขนส่งขนาดใหญ่ ตรงนี้มันจะต้องคิดระบบที่มันเชื่อมโยงกัน และสะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว
  
หน่วยงานภาครัฐ ระดับท้องถิ่น ควรเร่งหารือแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม อย่างเท่าเทียม"
         
พบปัญหาหรือมีข้อร้องเรียน แจ้งที่สภาองค์กรของผู้บริโภค  0-2239-1839 เพื่อให้ระบบขนส่ง ถูกพัฒนาให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะ ที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง