มีเหตุจำเป็น อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ อย่าลืมขอรับแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เขตของตนเอง หรือหากไม่สะดวกสามารถให้ผู้อื่นยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ หรือยื่นผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th

อีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วแจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

สามารถแจ้งเหตุได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565) และ 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565)

เสียงคุณสำคัญ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok


627b94c77b6821.36476189.jpg

627b94c7087886.67323640.jpg

627b94c7482d40.83148406.jpg

627b94c72ba100.78340391.jpg

627b94c765bc51.87270461.jpg