เปิดรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

เช็กให้แน่ใจก่อนไปเลือกตั้ง มีใครลงสมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตของเราบ้างและสามารถเลือกได้หมายเลขเดียวเท่านั้น อย่าจำสลับเขตนะ เพราะแต่ละเขตมีผู้สมัครแตกต่างรายชื่อกันไป จดจำหมายเลขผู้สมัครให้ดีก่อนลงคะแนนเสียง สามารถตรวจสอบผู้สมัครทั้ง 50 เขต ได้ที่ลิงก์นี้เลย...
https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ
- การให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- อนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครกว่า 7 หมื่นล้านบาท
- มีอำนาจตรวจสอบติดตามการบริหารของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่

ขณะเดียวกัน ส.ก. จะทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คือ
- คณะกรรมการกิจการสภา
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- คณะกรรมการการศึกษา
- คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
- คณะกรรมการการสาธารณสุข
- คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
- คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
- คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง
- คณะกรรมการการระบายน้ำ
- คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา
คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย มีหน้าที่ในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะรายงาน
ต่อสภากรุงเทพมหานคร หากสมาชิกสภากทม. เห็นชอบกับรายงานดังกล่าว ประธานสภากทม. ก็จะส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามมติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
#กรุงเทพมหานคร #Bangkok


6274abff7a0ec8.28291169.jpg

6274ac24a64277.55831866.jpg

6274ac1312a983.07940204.jpg

6274ac06ebbd10.50514399.jpg

6274ac18730ae4.75783461.jpg