เสียงคุณสำคัญ ทำไมเราถึงต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทุก ๆ 4 ปี?

View icon 33.3K
วันที่ 4 พ.ค. 2565
แชร์

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทุกด้าน จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งเขตการปกครองเป็น 50 เขต มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งคราวละ 4 ปี เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร และพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย และบริหารพัฒนาเมืองของเรา ให้มีความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงการควบคุมดูแล รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร อนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครกว่า 7 หมื่นล้านบาท และตรวจสอบติดตามการบริหารของฝ่ายบริหาร เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

22 พฤษภาคม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

#เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok


627120472970a0.26469538.jpg

627120462e2b80.53788308.jpg

62712044953e36.54263836.jpg

62712046b8a913.63856350.jpg

6271204525e243.47681864.jpg

62712045a7b4b7.03348003.jpg