เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเยาวชน E-ASEAN (E-AYVP) ประเทศไทย 2022

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้อำนวยความสะดวกและอาสาสมัคร: โครงการอาสาสมัครเยาวชน E-ASEAN (E-AYVP) ประเทศไทย 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน พ.ศ. 2564 - 2568 และแผนงานอาเซียนบวกสามด้านเยาวชน พ.ศ. 2564-2568 โดยโครงการ ASEAN Youth Volunteer Program Thailand 2022 เป็นการดำเนินการในปีที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพร่วมโดยร่วมมือกับ Association for University Social Engagement Thailand- (EnT) และโครงการ U2T กระทรวงระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (MHESI) โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 08 กรกฎาคม 2565 ซึ่งในปีนี้โปรแกรมจะเน้นที่หัวข้อการพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจนซึ่งพัฒนาโดย Universiti Kebangsaan Malaysia (มหาวิทยาลัยแห่งชาติ) แห่งมาเลเซีย - UKM ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ อาสาสมัครจะสามารถมีส่วนร่วมในการสัมมนาผ่านเว็บไซต์กับวิทยากรที่โดดเด่นผ่านโมดูลการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 วัน และการขจัดความยากจน มีการติดตามผลในประเด็นหัวข้อด้านการเป็นพลเมืองอาเซียนและการจัดการโครงการ จำนวน 2 วัน ตามลำดับ ประกอบไปด้วยสาระสำคัญของ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน อาสาสมัครเยาวชน และทักษะการเป็นผู้นำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อาสาสมัครเยาวชนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. อายุ 18 - 30 ปี
3. เยาวชนจากการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร ผ่าน http://ayvpukm.com.my ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Website : http://ayvpukm.com.my และ Facebook : www.facebook.com/AYVPUKM


625d166c1965c4.14463830.jpg