พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” มุ่งพัฒนาเยาวชนไทย ร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวความร่วมมือ 5 องค์กร ปั้นสร้าง โครงการ “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” โดยมีดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา โค้ชจิมมี่-พจนารถ ซีบังเกิด ผู้ก่อตั้งบริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และนางสาวยศวดี ดิสสร รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแถลงข่าว และมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ

นายจุติ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ส่งสุข วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงจากภายในจิตใจ ให้กับเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน ได้มองเห็นคุณค่าและมีความสุขในแบบฉบับของตนเอง อีกทั้งปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นับว่าเป็นการปูรากฐานสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพราะโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และห่วงใยสังคมในการเดินหน้าไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้กำกับชีวิต คือ การกำกับชีวิตของตนเอง ไปจนถึงครอบครัว และสังคมได้สิ่งที่อยากบอกกับสังคมคือ โครงการนี้คือการพัฒนาความฉลาด ความเก่ง ที่มาจากความพยายามและความเพียร ดังนั้นเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงของปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งไปสู่อนาคต โดยกระทรวง พม. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สุขภาพ ซึ่งจะเริ่มต้นที่รากฐานของประเทศ เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศ ฉะนั้นเราอยากให้เขามีความพร้อมมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง เพื่อที่สังคมไทยจะมีความเข้มแข็ง และมีความสุข

62427391853c51.80773468.jpg
 
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า เราจะสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 8,778 แห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นพลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต และคาดว่าอาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อขยายการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ การพัฒนาเยาวชน เราจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทำเพื่อเกิดวันนี้แล้วจบ เราจะมีกระบวนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ และคิดว่าทุกบทเรียนจะมีความหมายสำหรับเขา เราจะมีผู้อบรม ผู้ให้ความรู้ คอยวางแผนให้เยาวชนเดินไปสู้เป้าหมายของชีวิตต่อไป และจะส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็งในอนาคต
 
624273914f8aa0.76529750.jpg
 
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” จะเป็นการแบ่งปันทักษะไลฟ์โค้ชให้กลุ่มเยาวชนผู้นำจากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน เป็นการสอนออนไลน์เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทั่วประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1) Mindset เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของตนเองและสังคม 2) Being ผู้เรียนเห็นคุณสมบัติที่ดีของตนเองและเลือกคุณสมบัติที่ดีเป็นตัวนำชีวิตให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ 3) Higher–Purpose เข้าใจความสำคัญของเป้าหมายและมีความชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 4) Wheel of Life ส่วนประกอบและแง่มุมต่างๆ ของชีวิตที่จะทำให้ผู้เรียนเห็นว่าชีวิตมีหลายด้าน  แล้วเลือกด้านที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นเพื่อตั้งเป็นเป้าหมาย และ 5) My Journey เครื่องมือจัดระบบความคิดที่จะทำให้ผู้เรียนสร้าง Action Plan เพื่อไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง