การฟื้นฟูดูแลลูกจ้าง โดยกองทุนเงินทดแทน

ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยหรือสูญเสียสมรรถภาพจากการทำงาน และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติแม้ว่าร่างกายจะไม่เหมือนเดิม โดยลูกจ้างหรือผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี
2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จ.ระยอง
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จ.เชียงใหม่
4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จ.ขอนแก่น
5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จ.สงขลา
โดยจะได้รับการฟื้นฟูในด้านต่างๆดังนี้

1.ด้านการแพทย์
เพื่อแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องหรือสูญเสียสมรรถภาพบางส่วนในการทำงานให้กลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การผ่าตัดแก้ไขความพิการ การพยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ทำแขนขาเทียมและอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ
- มีการให้คำปรึกษาโดยนักสังคมสงเคราะห์ดูแลอย่างใกล้ชิด
- เพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

2.ด้านจิตใจและสังคม
เพื่อปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เกิดความเชื่อมั่นตลอดจนรับรู้ และเข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ด้วยกระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษาสังคมสงเคราะห์ การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการจ้างงาน การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และประเพณีต่างๆ
- การเริ่มฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง
- การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
- การใช้กีฬา-ดนตรีในการบำบัดรักษา

3.ด้านอาชีพ
เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวหรือเพิ่มทักษะในงานอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องทางร่างกายและความถนัด ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะกลับเข้าทำงานกับนายจ้างเดิมนายจ้างใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระ
- การเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระตามความสนใจ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องไฟฟ้า การฝึกงานฝีมือต่างๆ
- ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ จัดหาพิจารณางานที่เหมาะสม ให้ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูฯ ให้กลับเข้าสู่การทำงานอีกครั้ง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สร้างโอกาส ช่วยชาติ ช่วยสังคม จัดตั้งโดยสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอาชีพ ควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ และสังคม รวมทั้งการให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย หากลูกจ้างหรือผู้ประกันตนต้องการที่จะได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
WEBSITE :  www.sso.go.th
Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Instagram: sso_1506
Twitter: @sso1506
YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
LINE : @SSOTHAI
TikTok : @SSONEWS1506


62412cdd97f648.16422194.jpeg