ใครคือทายาท ผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างเสียชีวิต

หรือไม่การทำงานมีความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะบางอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและเสี่ยงภัย หากลูกจ้างตายหรือสูญหายระหว่างการทำงาน จะได้รับสิทธิอย่างไร?
สูญหาย หมายความว่า การที่ลูกจ้างสูญหายไปในระหว่างการทำงาน หรือปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง หรือสูญหายไปในระหว่างการเดินทาง โดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นประสบอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย

สิทธิเมื่อลูกจ้างตายหรือสูญหาย
ผู้มีสิทธิจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี ผู้มีสิทธิ ได้แก่
- มารดา
- บิดาตามกฎหมาย
- สามีหรือภรรยาตามกฎหมาย
- บุตรอายุไม่ถึง 18 ปี
- บุตรที่ยังเรียนอยู่ไม่ถึงปริญญาตรี
- บุตรอายุ 18 ปีขึ้นไป และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน
- บุตรที่เกิดภายใน 310 วัน หลังจากลูกจ้างตายหรือสูญหาย
หากไม่มีบุคคลข้างต้น ให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็นผู้มีสิทธิ แต่อยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย

นอกจากสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ทายาทจะได้รับกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว ยังมีเงินที่ทายาทสามารถเบิกเพิ่มเติมได้คือ เงินบำเหน็จชราภาพที่เก็บสะสมไว้และเงินสงเคราะห์กรณีตาย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ตามจำนวนและระยะเวลาการสมทบเงินประกันสังคมดังนี้
- ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายไว้
- ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนแบบบำเหน็จชราภาพ เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายไว้
- ผู้ประกันตนเสียชีวิตภายในระยะเวลา 5 ปี หลังรับสิทธิบำนาญชราภาพ ผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์ทดแทนเป็นเงิน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ หรือติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
- WEBSITE :  www.sso.go.th
-  Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- Instagram: sso_1506
- Twitter: @sso1506
-  YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- LINE : @SSOTHAI
- TikTok : @SSONEWS1506


62412bc9c1bb55.55267209.jpg