สภาองค์กรของผู้บริโภค มุ่งให้ความรู้ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค มุ่งให้ความรู้ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีธรรมาภิบาล / ซึ่งหน่วยงานประจำจังหวัดสตูล ภายใต้สมาคมผู้บริโภคสตูล ลุยแก้ปัญหา เพื่อให้บริโภครู้เท่าทันภัยสินค้าและบริการ เช่น ปัญหาการใส่สีปรุงแต่ง ลงในชาชงดื่ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ด้าน หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สนับสนุนความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ ยกระดับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของชาวอีสาน พร้อมขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาท และภารกิจ

หากผู้บริโภคผนึกกำลังเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็ง จะเป็นเกราะกำบัง ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม