หลักการรู้เท่าทันสื่อ : กับหลักการ 3 ข้อในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

หลักการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้าง? วันนี้ "บิ๊ก" รัชพล อุดมสมบูรณ์ Mister Deaf Thailand 2020 จะมาเล่าถึงหลักการทั้ง 3 ข้อ นั่นคือ เข้าถึง เข้าใจ และเข้าไปมีส่วนร่วม กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน หลักการรู้เท่าทันสื่อ