การรู้เท่าทันสื่อ : หลักการรู้เท่าทันสื่อสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป

มาร่วมเรียนรู้หลักการเท่าทันสื่อ ไปกับ "แม็ก" อานนท์ จงภักดี Mister Deaf International Thailand 2020 และ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงาน กสทช. กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน การรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวอื่นในหมวด