รางวัลเยาวชนจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 Youth Volunteer Awards 2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาแห่งชาติประจำปี 2564 Youth Volunteer Awards 2021 โดยมีนางจตุพร โรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลพร้อมให้โอวาทกับเยาวชนจิตอาสาฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม รวมไปถึงขยายผลการทำงานให้ครอบคลุมไปทั้งประเทศ  โครงการ “เยาวชนจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564” Youth Volunteer Awards 2021 ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 2 ในปีนี้ได้ดำเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจอย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ก็ตาม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจเป็นผู้ให้ มีความเอื้อเฟื้อ เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น โดยที่เด็กและเยาวชนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและจัดกิจกรรมออนไลน์ หรือในบางพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างจิตอาสาในตัวเยาวชนเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ส่งเข้ามาทั้งสิ้น 20 โครงการจากทั่วประเทศ

61e545d7491aa1.17672476.jpg

61e545e530fef9.82366916.jpg

61e545baa5a4c1.24905397.png
 
โครงการ “เยาวชนจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564” Youth Volunteer Awards 2021 นอกจากจะเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้ ทักษะ ความสามารถ และอุดมการณ์ด้านจิตอาสามาพัฒนาสังคม
และชุมชนของตัวเองและ ยังเป็นการให้กำลังใจกับเยาวชนที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด