PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้า เดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง
เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล
- หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า
- ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2. PEA สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า
3. ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
4. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น
5. PEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีดังนี้
- ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน
- ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า
- แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
- ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA

*** ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ ***

การงดจ่ายไฟฟ้า คือ ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟฟ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1129 PEA Contact Center หรือที่สำนักงาน PEA ทั่วประเทศ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


61dd25a9395968.36017275.jpg

61dd25a9e42533.83115624.jpg