ดย.พม.จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษากว่า 49,000 บาท พร้อมโล่รางวัลในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษากว่า 49,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่มีอายุ 10 – 12 ปีบริบูรณ์
ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปีบริบูรณ์
ประเภทที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปถึง 18 ปีบริบูรณ์
สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ ได้ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม 2565

61dc2de5ccec52.33775744.jpg