ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion”

ค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion
 
61c066dce7ea25.89497757.jpg
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน แกนนำเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้จัดตั้งชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ให้เป็นองค์กรเยาวชนที่มีศักยภาพในการทำงานเพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชน ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม จึงได้จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion”  ขึ้น เพื่อเสริมพลังบวกให้ชมรมเด็ก
และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้นำนักเรียน นักศึกษา และเด็ก เยาวชนทั่วไป ที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพหลายด้านร่วมทำกิจกรรมส่งต่อพลังบวก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป

61c066dd4ceab4.27235156.jpg

61c066dddfc7b7.50846054.jpg

61c066dda14bb5.72894857.jpg

61c066de59cc23.89283116.jpg

61c066de200eb8.12690418.jpg

61c066dea15539.29328128.jpg

61c066ded0a444.52704268.jpg

61c066df616342.83749173.jpg

61c066df170200.07852725.jpg
 
การจัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 7 รวมพลังคนทำดี สร้างสรรค์พลังบวก “Power of Passion” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ อภิปราย หัวข้อ “เปิดบ้านเยาวชนสู่บ้านสีส้มใต้ร่มสีชมพู” , กิจกรรม Group sharing แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop “The Growth Planner” กิจกรรม คุณค่าที่คุณคู่ควร, กิจกรรม Group activities : GROWTH MINDSET, อภิปราย หัวข้อ Open space แลกเปลี่ยนประสบการณ์ , การบรรยาย หัวข้อ “วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยพลังบวก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , กิจกรรม Special guest : เพราะเธอคือแรงบันดาลใจ โดย นายธนกฤต พานิชวิทย์ (ว่าน) นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ พิธีกร และนักแสดง นางสาวศศิประภา สำเนียง (ดาว)

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2546 รองประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, กิจกรรม หัวข้อ “สุขปังๆ สุขล้นๆ หรือเพียงสิ่งเล็ก ๆ” ชวนมองหาสิ่งดี ๆ ในชีวิต จากเรื่องราวในชีวิตของตัวเองหรือของคนอื่น , กิจกรรมเลือก “นักสร้างความสุข” ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โดยชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 ผู้นำนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนทั่วไป ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 130 คน เพื่อส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน การทำกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และปลูกฝังให้เยาวชนได้สร้างสรรค์พลังบวกเห็นคุณค่าในตัวเอง ส่งต่อพลังบวกให้กับชุมชน สังคม