PEA ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีผู้บริหาร และ พนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นอกจากให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วยังมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม PEA ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน 1,990,000 บาท ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับวัดห้วยปลากั้ง เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาที่วัดในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้วัดห้วยปลากั้งได้อุปถัมภ์ให้การดูแลและเป็นที่พักพิงเด็กกำพร้า เด็กยากไร้จำนวนกว่า 1,000 คน อีกทั้งยังมีคลินิกที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ

PEA จึงจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้วัดห้วยปลากั้งเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 369.19 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-------------------------------------------------------