พม. พร้อมขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2564 เพื่อสอดรับกับวิถีใหม่

นางจตุพร โรนพาณิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและรับมอบข้อเสนอมติสมัชชา การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 13) ภายใต้หัวข้อ “NEXT NORMAL: วิถีใหม่ของการพัฒนา เด็กและเยาวชน”  จากตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อการบวนการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา และคุ้มครองเด็กเยาวชนไทยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีศักยภาพ ในทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของเด็กและเยาวชน

61b9622238bc84.24833461.jpg

61b9622259b014.54567686.jpg

61b96222709e65.08261039.jpg

61b962228f76f7.03475766.jpg

61b96223077ea9.91000565.jpg

61b962232c74e7.07395275.jpg

61b96229b6b2b3.32215905.jpg

61b96229dfb7b3.17128000.jpg

61b9622a0c8e55.99298810.jpg

61b9622a5569f1.49558694.jpg
              
สำหรับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนปีนี้ มี 7 ข้อ ประกอบด้วย
1. สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่สอดรับกับสถานการณ์ใหม่ (Next normal) ได้แก่
1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ในชีวิตได้จริงและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
สามารถแสดงความสามารถอื่นที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ
1.2 การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการศึกษารูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ และการเข้าถึง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและนักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
1.3 การปรับรูปแบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มความดีของเด็กและเยาวชนในรูปแบบดิจิทัล และพัฒนาให้เชื่อมโยงกับ ระบบสวัสดิการแบบมีเงื่อนไข
3. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงแฟลตฟอร์มดิจิทัลด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาแบบชี้เป้าตรงจุด
4. ส่งเสริมการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยใช้ยุทธศาสตร์ครอบครัวทดแทน โดยเพิ่มงบประมาณและสัดส่วนจำนวนครอบครัวทดแทนให้สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ อย่างครอบคลุม
5. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างอาชีพและรายได้ของเด็กและเยาวชน ให้มีความสอดคล้องกับอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สร้างเวทีและเปิดโอกาส ตามความถนัด
6. เปิดโอกาสให้มีพื้นที่สร้างสรรค์อย่างปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน ในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
7.  สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้น การสร้างความตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้กับ เด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ มติสมัชชาดังกล่าวจะนำเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เพื่อผลักดันเป็นนโยบาย กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในลำดับต่อไป

61b9622a8ffa27.86347916.jpg