พม.ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พม. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใส ใสสะอาด เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่ไม่ยอมรับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย และไม่กระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่จริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวง พม.
     

61b7e7c1ca5919.24855907.jpg

61b7e7c228b3a4.87430013.jpg

61b7e7c2595189.62466102.jpg

61b7e7c2a64713.16729877.jpg

โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส - เปิดเผย ชัดเจน ตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิด - พร้อมรับผิดในการบริหารและการปฏิบัติ
3. ด้านปลอดการทุจริตในการปฏิบัติทุกระดับ - ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ มีกลไกการตรวจสิบแก้ไข ยึดมั่นความถูกต้อง
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม - ไม่ยอมรับ ละอาย เกรงกลัว มีผู้นำเป็นแบบอย่าง
5. ด้านคุณธรรม - ยึดมั่นคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

61b7e7c440adc2.33232149.jpg
  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดประโยชน์ของราชการ และกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ